هيکلو!

سابولیکم

هیکل میکل میزونه دااشی . اونم تو سرمای زیمیستون که سرما به شلک خفنی  زده زیره خط صفر ؛ما تازه هوای بهاری زده به سرمون و نوقوسمون ( معنی اینو فقط چند نفر میدونن 05.gif) هیکلو انداختیم بیرون هوا بوخوره . لطفا چشم شوران عزیز ایسفند و بیریزید رو آتیش که ما چی داداش چشم مشم نخوریم خودای ناکرده . بر و بازو توووپسه توووپسه . بر چشم بد لنت !

bami17.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید