سال نویی رو با سرما خوردگی شروع کردیم و سرفه. خدا آخرشو به خیر کنه . یه سفرکی رفتیمو یه هوایی عوض کردیمو یه سری آدم بی گناه رو دق دادیم و بابایی و مامانی رو حرص دادیمو خودمون حال دنیا رو کردیم. از ترقه زدن با عمو پتی تا شن بازی کنار دریا با ابزار بابایی . نارنج چیدیمو رقص آتش کردیمو کلی قایم موشک بازیو .... .

/ 0 نظر / 11 بازدید