ماحصل سفر

امروز از سفر برگشتیم . سوغات سفر فقط جای مشه خوردگیه. نامرد مشهه یه
وره لپو گرفته خوده رفته جلو.

 ازبس شیرینم من  03.gif.  ااااااااِ خوب بابایی میگه .چیه مگه! 09.gif

این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید